+359 895 588 351 mpa.svoboda@gmail.com

Международна психотерапевтична организация “Свобода”

Методи за рехабилитация

Групова терапия

Груповата терапия е насочена към осъзнаване на съществуващите проблеми, приемането им и овладяването на умения и навици за тяхното преодоляване без помощта на наркотици и други психоактивни средства, формиране у участниците на групата на чувство за принадлежност към колектива, отговорност за самите себе си и своите действия, доверие.

Индивидуална психотерапия

При приминаване през базовата програма на рехабилитация, всеки пациент получава помощ от психолог, за да се справи в тези ситуации, които по някакви причини не могат да бъдат споделени в групата. Психологът прави тестване и индивидуално консултира лекуващите си. Особена грижа психолозите отделят на новодошлите. Това позволява да се разработи индивидуален план за лечение, оформен според особеностите на конкретния човек. Тези, които вървят към завършване на курса, ще получат от психолозите помощ в създаване на план за адаптация към живота в града. При необходимост им се препоръчва програма за превенция на срива.

Анализ на чувствата

Анализ на чувствата — правене на изводи от придобития за деня емоционален опит. Това са самостоятелни всекидневни занятия на оздравяващите, които им помагат да се подготвят за резултативна работа с психолог.

Анализът на чувствата позволява на резидента да придобие опит да приема конструктивно чувства си и да се обучи да ги изразява адекватно, както и да се освободи от напрегнато емоционално състояние в края на деня.

Ресоциализация на личността

Този блок от програмата е насочен към формиране на социални навици, отговорност, установяване на нови конструктивни форми за личностни общуване. Главните цели на тези програми: да се повиши самооценката, грижата за себе си и другите хора, да се дава и да се приема любов и топлина.

Режим на преминаване през програмата на рехабилитация

Программата за рехабилитация е разчетена за срок от 3 до 9 месеца в зависимост от избрания пакет за лечение. Тя се състои от няколко етапа, чиято продължителност се регулира индивидуално.

По-нататъшна социална адаптация и профилактика на срива

Завършвайки стационрната програма в рехабилитационния център, оздравяващият от зависимост се връща в предишното местоживеене и попада в доста сложна ситуация. За него започва нов живот, в който той трябва да определи своето място, независимост от купищата нерешени проблеми, които има. Трябва да се съобразява с деформацията на семейните отношения. Липсата на опит в социалния живот без дрога и алкохол задълбочават свръхчувствителността, присъща на всички химически зависими. Несгодите, които неизбежно присъстват във всекидневието ни, се възприемат като жизнена катастрофа. Следва изводът: „ Не ми се получава нищо, провалям се по всички параграфи, не съм нужен никому, мен никой не ме разбира…”.Това много често води до срив. В помощ на пациентите от Центъра за решение на тези проблеми се предлага специална програма за превенция на срива.

Съзависимост. Програма за роднини.

Когато в семейството има зависим от наркотици или алкохол, възникват особен тип семейни отношения – зависимо семейство, в центъра на които стои употребата на съответния наркотик. Променя се емоционалното състояние не само на личността на зависимия, но и на всички членове на семейството. Възниква съзависимост.

Ефективността при лечение на наркоманиите е недостижима без лечение и на семейството. Това се е превърнало в клиническа аксиома. Всички експерти, провеждайки лечението на зависимия, поставят като задължително условие и работата за подобряване на семейните отношения.

Членовете на семейството са взаимосвързани. При промяна във вътрешния мир на едните, автоматично се променя и душевния мир на другите. Златното правило в семейната психотерапия, при което семейството се разглежда като пациент, гласи: «Да промениш другия можеш само ако промениш себе си.». За решение на семейни проблеми, възникнали в резултат от химична зависимост, специалистите са разработили програма за роднини „Съзависимост”.

По нея работят специалисти с голям опит в лечението по програмата „12 стъпки”: семейни консултанти, психолози. Предвиждат се психотерапевтични групи, лекции, тренинги, индивидуални консултации, самостоятелна работа, посещения на сбирки на АЛ – АНОН и НАР – АНОН.

В Центъра е организирана и терапевтична сесия за роднини на оздравяващите. Използва се методът „потапяне”. За участниците в сесията са предвидени лекции, тренинги, всекидневен анализ на чувствата, самостоятелна работа по стъпките.

Последни публикации

12.01.2021

Терапевтичен център Свобода

 Индивидуалната психология изхожда от чувството за малоценност; но днешният човек не страда толкова от чувството, че е по-малко ценен от някой друг, а по-скоро от чувството, че битието му няма смисъл. Това чувство за безсмислие в днешно време изпреварва чувството за малоценност, що се отнася до етиологията на невротичните заболявания.

прочети повече